จำนวนโควต้าของผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการของปี 2564

ผู้ขอใบอนุญาตเลขที่ @0001  นายใบอนุญาต ทดสอบระบบ

ตำแหน่งตามใบอนุญาตชื่อที่แจ้ง (แห่ง)ที่เข้าตรวจแล้ว (แห่ง)
จำนวนคงเหลือจำนวนคงเหลือ
ผู้ชำนาญการนายทัชชกร ไกรพลธนเดช030030
ผู้ช่วยผู้ชำนาญการนางสาวชลธาร ฤกษ์นำผล030030
นางสาวเจนจิรา เหมือนกรุง030030