จำนวนโควต้าของผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการของปี 2564

ตำแหน่งตามใบอนุญาตชื่อที่แจ้ง (แห่ง)ที่เข้าตรวจแล้ว (แห่ง)
จำนวนคงเหลือจำนวนคงเหลือ